top of page

REGULAMIN AKCJI “200 ZŁ RABATU ZA POLECENIE” W CHARATONIK ACADEMY


Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania ze specjalnej oferty dla
kontynuujących naukę w roku 2023/2024 uczniów Charatonik Academy.


1. Organizatorem Akcji “200 zł rabatu za polecenie” jest Charatonik Academy Sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-025 przy ul. Skarbowców 89c/a, NIP 8992799127,
REGON 365519848 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000639756 (Szkoła)
2. Akcja trwa od 1 kwietnia do 31 października 2023.
3. Aby otrzymać 200 zł rabatu należy
a. polecić naszą Szkołę osobie, która nie jest obecnie oraz nie była uczniem
Charatonik Academy w roku szkolnym 2022/2023.
b. osoba polecona musi podać imię oraz nazwisko osoby polecającej
c. osoba polecona musi podpisać roczną umowę na naukę w Charatonik
Academy oraz wpłacić pierwszą ratę kursu.
4. Rabaty za polecenia łączą się- jeśli osoba poleci Szkołę 5 osobom, które spełnią
powyższe warunki (pkt 3) otrzyma 1000 zł rabatu na kurs.
5. Rabat odliczany jest od ostatniej raty kursu 2023/2024.
6. Rabaty łączą się maksymalnie do wartości kursu polecającego.
7. Promocja łączy się z innymi naszymi akcjami (np. Akcja kontynuacja).
8. W przypadku rezygnacji z kursu osoby poleconej rabat udzielany osobie
polecającej zostaje utrzymany.
9. Organizator nie wypłaca równowartości pieniężnej rabatów.
10. Uczestnik Akcji uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Akcji z
niniejszym Regulaminem. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na
adres Organizatora lub wysłana na adres e-mail: academy@charatonik.com
11. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz
powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna
zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również
dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie
poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
RODO
1. Dane osobowe zbierane przez Szkołę, są przetwarzane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(RODO).
2. Administratorem danych jest Szkoła..
3. Celami zbierania danych są zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO),
wykorzystanie ich do celów księgowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz w
wyjątkowych sytuacjach ustalenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Akcji
5. Odbiorcą podanych danych mogą być upoważnieni pracownicy Szkoły..
6. Dane są przechowywane do momentu upływu okresów wynikających z
przepisów podatkowych oraz przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
7. Uczestnikom i ich Rodzicom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marzec 2023r.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej
www.academy.charatonik.com.Przekazanie polecenia jest równoznaczne z
akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązywać będą
od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy o usługach płatniczych.

_edited.png


Jesteśmy dla Was


Pon-Pt 9.00-17.00


+48 728 258 408

Angielski dla dzieci i młodzieży

bottom of page