top of page

Regulamin płatności online
Niniejszy regulamin płatności online określ zasady płatności za zakupione towary oraz usługi w Charatonik Academy Sp. z o.o.

Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin płatności online.

 2. Usługi/towary - przedstawione w ofercie Firmy na stronie internetowej www.academy.charatonik.com bądź w indywidualnej ofercie dla Kupującego usługi i towary.

 3. Płatnik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta oraz która zaakceptowała regulamin dokonywania płatności w Serwisie.

 4. Kupujący – użytkownik dokonujący zakupu Towarów lub/i Usług od Firmy

 5. Płatność - dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Sprzedawcy. Każda płatność ma określone numer Płatności, kwotę, identyfikator, metodę.

 6. Firma - Charatonik Academy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-025 przy ul. Skarbowców 89b/a, NIP 8992799127, REGON 365519848 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000639756.

 7. Akceptant – Firma, odbiorca płatności.

 8. Serwis - Podmiot świadczący obsługę płatności - internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

 

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udostępniania Płatnikom możliwości dokonywania Płatności za pośrednictwem Serwisu

2. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Płatnik winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.

3. Sprzedaż Usług i Towarów prowadzi Firma.

4. Przed przystąpieniem do  procesu zakupu Usług/Towarów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej www.academy.charatonik.com. Podpisanie umowy/ złożenie zamówienia na adres academy@charatonik.com jest równoznaczne z akceptacją jego treści.

5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

6. Ceny usług są zwolnione z podatku VAT.

7. Warunkiem realizacji Usługi/sprzedaży Towaru jest dokonanie Płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.

8. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt na adres e-mail academy@charatonik.com podając dane do faktury VAT.

9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w złożonym zamówieniu.

RODO

 1. Dane osobowe zbierane przez Firmę, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

 2. Administratorem danych przekazanych przez Płatnika jest Firma.

 3. Celami zbierania danych są zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO), wykorzystanie ich do celów księgowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz w wyjątkowych sytuacjach ustalenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Płatności.

 5. Odbiorcą podanych danych przez Płatnika mogą być upoważnieni pracownicy Firmy.

 6. Dane są przechowywane do momentu upływu okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 7. Każdemu Płatnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Charatonik Academy i jakości świadczonych usług należy składać w formie elektronicznej na adres academy@charatonik.com. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r.

 10. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.academy.charatonik.com.
   

Reklamacje

 1. Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).

 2. Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji , nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje

 

Postanowienia końcowe

 1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązywać będą od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy o usługach płatniczych.


_edited.png


Jesteśmy dla Was


Pon-Pt 9.00-17.00


+48 728 258 408

Angielski dla dzieci i młodzieży

bottom of page