top of page

Regulamin świadczenia usług edukacyjnych
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Kursach oraz udostępniania Płatnikom możliwości dokonywania Płatności za pośrednictwem Serwisu

Regulamin świadczenia usług edukacyjnych

Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin.

 2. Usługi/towary - przedstawione w ofercie Szkoły na stronie internetowej www.academy.charatonik.com bądź w indywidualnej ofercie dla Kupującego usługi i towary.

 3. Płatnik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta oraz która zaakceptowała regulamin dokonywania płatności w Serwisie.

 4. Kupujący – użytkownik dokonujący zakupu Towarów lub/i Usług od Firmy

 5. Płatność - dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Sprzedawcy. Każda płatność ma określone numer Płatności, kwotę, identyfikator, metodę.

 6. Szkoła - Charatonik Academy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-025 przy ul. Skarbowców 89c/a, NIP 8992799127, REGON 365519848 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000639756.

 7. Akceptant – Firma, odbiorca płatności.

 8. Serwis - Podmiot świadczący obsługę płatności - internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

 9. Kurs - lekcje języka angielskiego indywidualne lub grupowe, prowadzone w siedzibie Szkoły, online lub innym ustalonym miejscu w  czasie pokrywającym się z harmonogramem zajęć w roku szkolnym.

 10. Kursant - uczestnik Kursu, wskazany w Umowie Kursu Grupowego lub Umowie Kursu Indywidualnego.

 11. Umowa - Umowa Kursu Grupowego lub Umowa Kursu indywidualnego podpisywana przed rozpoczęciem Kursu, określająca szczegółowe warunki uczestnictwa w Kursie.

 

Zgłoszenie uczestnictwa


Chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić poprzez formularz zapisów dostępny na academy.charatonik.com lub telefonicznie pod numerem 728-258-408 lub 514-245-806.

Przed rozpoczęciem Kursu Klient zobowiązany jest podpisać Umowę. Umowa może być podpisana elektronicznie za pomocą aplikacji EduSky lub w formie papierowej w siedzibie Szkoły.
Kurs będzie przeprowadzony we Wrocławiu. Odbywa się w czasie pokrywającym się z harmonogramem zajęć w roku szkolnym.

 

Realizacja umowy
Zajęcia w Szkole Charatonik Academy prowadzone są stacjonarnie w salach językowych Szkoły lub w szkole podstawowej lub przedszkolu Uczestnika kursu.

Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi przez wykwalifikowanych pracowników, z należytą starannością oraz z zasadami etyki zawodowej.

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z Klientem w trakcie roku szkolnego z przyczyn niezależnych od Szkoły.


Szkoła zastrzega sobie prawo do nagrywania zajęć do celów dydaktycznych sprawdzających poziom i jakość przeprowadzanych zajęć.

Rodzic zobowiązuje się posyłać na zajęcia do Szkoły Charatonik Academy tylko zdrowe dziecko bez objawów choroby lub przeziębienia. Dzieci z objawami choroby nie będą przyjmowane na zajęcia w szkole lub zostaną pozostawione w izolatce do czasu odebrania przez Rodzica.

 

Odstąpienie od umowy przez zgłaszającego
Rezygnacja z zajęć musi być dokonana w formie pisemnej i złożona w sekretariacie szkoły pisemnie lub elektronicznie na adres academy@charatonik.com. Obowiązuje miesięczny (1 miesiąc) okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu złożenia rezygnacji (np. jeżeli rezygnacja została złożona 16 stycznia, okres wypowiedzenia trwa od dnia rezygnacji do końca lutego).

Kursant, który zawarł umowę na odległość, poza siedzibą Szkoły, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Opłaty dokonane ‘z góry’ zostaną rozliczone na podstawie ilorazu ilości zrealizowanych zajęć oraz stawki godzinowej,i na jego podstawie naliczona zostanie dopłata bądź zwrot kosztów.

Kursant ma prawo do odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem zajęć bez podawania przyczyny.

 

Odstąpienie od umowy przez Charatonik Academy
Charatonik Academy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zebrania mniej niż 5 uczestników na dany kurs.

Przekładanie zajęć
W przypadku grup składających się z dzieci z tej samej klasy, grupa ma prawo przełożyć zajęcia dwa razy w semestrze z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. W takim wypadku Szkoła może wyznaczyć inny dzień (w tym również sobotę) do odrobienia zajęć. Wszystkie zajęcia odwołane z powodu przekroczenia limitu lub odwołane z powodu zgłoszenia konieczności ich przełożenia w terminie krótszym niż wyznaczony, zostają uznane jako zrealizowane.

 

Czas trwania zajęć oraz przerwy
Zajęcia kursów semestralnych prowadzone są dwa razy w tygodniu i trwają od 40 do 90 minut. W połowie zajęć przysługuje uczniom 5min przerwa. Szczegółowe informacje dotyczące długości zajęć dostępne są na academy.charatonik.com.

 

Płatność za kurs
Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. Opłatę za kurs należy uregulować:

 • miesięczne do 10 każdego miesiąca,

 • semestralne do 25 września 2023 za I semestr i do 2 lutego 2024 za II semestr.

Ceny za Kurs są zwolnione z podatku VAT.

W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt na adres e-mail academy@charatonik.com podając dane do faktury VAT.

 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w złożonym zamówieniu.

 

Płatności można dokonać za pomocą serwisu Przelewy 24.

 1. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Płatnik winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności.

 2. Sprzedaż Usług i Towarów prowadzi Szkoła.

 3. Przed przystąpieniem do  procesu zakupu Usług/Towarów, Kupujący powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej www.academy.charatonik.com

 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

 5. Warunkiem realizacji Usługi/sprzedaży Towaru jest dokonanie Płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
   

Reklamacje

Płatność dokonaną za pośrednictwem serwisu Przelewy24 można reklamować.

 1. Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: serwis@przelewy24.pl i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą – nazwa karty).

 2. Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji , nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje


Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług i Towarów oferowanych przez Szkołę.

Reklamacje  Usług i Towarów przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: academy@charatonik.com i winny zawierać: imię i nazwisko Kursanta oraz numer Umowy.

Szkoła zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji , nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

Odpowiedzialność
Za szkody materialne wyrządzone przez Uczestników kursu odpowiadają Rodzice.
Charatonik Academy ponosi odpowiedzialność za Uczestników grup przedszkolnych oraz z klas 1-3 w trakcie przyprowadzania i odprowadzania ich na zajęcia z budynku szkoły podstawowej, do której uczęszczają, tylko w przypadku, gdy Rodzice wyrażą na to pisemną zgodę i dokonają stosownej opłaty.

Charatonik Academy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w trakcie zajęć. 

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za Uczestników ponoszą ich opiekunowie.

 

Usunięcie Uczestnika z grupy
Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia z grupy Uczestnika, który:

 • nie stosuje się do ogólnie przyjętych norm zachowania w grupie,

 • odnosi się niekulturalnie lub niecenzuralnie do lektora i pozostałych uczestników,

 • swoim zachowaniem naraża siebie i grupę na niebezpieczeństwo w trakcie przejścia na zajęcia i z powrotem,

 • nie wykazuje woli współpracy z lektorem i grupą, po trzeciej pisemnej lub ustnej interwencji metodyka wystosowanej do Rodzica.

  Usunięcie Uczestnika z grupy jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy przez Szkołę,


RODO
Dane osobowe zbierane przez Szkołę, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

 1. Administratorem danych przekazanych przez Płatnika i Klienta jest Szkoła..

 2. Celami zbierania danych są zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO), wykorzystanie ich do celów księgowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz w wyjątkowych sytuacjach ustalenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Płatności 

 4. Odbiorcą podanych danych przez Płatnika mogą być upoważnieni pracownicy Firmy.

 5. Dane są przechowywane do momentu upływu okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 6. Każdemu Płatnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Charatonik Academy i jakości świadczonych usług należy składać w formie elektronicznej na adres academy@charatonik.com. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022r.

 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.charatonik.pl
   

 

 

Postanowienia końcowe

Podpisanie Umowy/ złożenie zamówienia na adres academy@charatonik.com jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązywać będą od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Szkoły.

.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy o usługach płatniczych.

_edited.png


Jesteśmy dla Was


Pon-Pt 9.00-17.00


+48 728 258 408

Angielski dla dzieci i młodzieży

bottom of page